“လူငယ္ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ (Youth & Brand)”


++++++++++++++++++++++++++++++++++
ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္တြင္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၏ အမွတ္တံဆိပ္သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၏ အမွတ္တံဆိပ္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ ထိုကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြး၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ သက္တမ္းရွည္ၾကာမႈ၊ တန္ဖိုးစသည္ တို႔ကိုတြဲကာသိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ Apple, Samsung, Toyota, Honda, Mitsubishi, စသည္ျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကိုထင္ရွားေအာင္၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသလိုေရရွည္တည္တန္႔ ခိုင္ၿမဲေအာင္ အၿမဲမျပတ္ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားသည္လည္းဘဝတြင္ ထိုသို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ အမည္တစ္ခုသည္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္တံဆိပ္ပါ၊ ထိုအမွတ္တံဆိပ္ကိုတန္ဖိုးရွိေအာင္၊ လူအမ်ားေလးစားေအာင္၊ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေအာင္ အၿမဲမျပတ္ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရပါမည္။
ေခတ္မီတိုးတက္ေနေသာယေန႔အခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္ သူ႔ထက္ငါ ပိုေကာင္းေအာင္၊ အရည္အေသြးမ်ားတိုးျမႇင့္ကာသံုးစြဲသူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၾကပါသည္။ ထို႔အတူ စတင္ထုတ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲသူမ်ားလက္ခံလာေအာင္ အရည္အေသြးေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေၾကျငာျခင္း၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားသည္လည္းမိမိပုိင္ဆိုင္ထားေသာဘဝအတြက္ မိမိ၏ အမည္ကိုလူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အရည္အေသြးတိုးတက္ေအာင္၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေအာင္၊ တန္ဖိုးရွိေအာင္ အၿမဲမျပတ္ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။
မိမိ၏အမည္ကိုအရည္အေသြးရွိေအာင္ ဦးစြာႀကိဳးစားပါ။ ဥပမာ - Apple အမွတ္တံဆိပ္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ ၎၏ အရည္အေသြးကို ကမၻာတစ္လႊားကသိၾကသကဲ့သို႔ မိမိ၏ အမည္ကို ၾကားသည္ႏွင့္ လူတိုင္းကမိမိ၏အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းကိုတြဲျမင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။ ဥပမာ ကမၻာကသိသည့္ ျမန္မာမ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးသန္႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔သည္ နာမည္ကို ၾကားသည္ႏွင့္ မည္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ကိုအမ်ားသိၾကပါသည္။
ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကိုဂိုေဒါင္ထဲတြင္ သိုေလွာင္ထား၍ မရဘဲေစ်းကြက္ထဲသို႔ (ဝါ) သံုုးစြဲသူလက္ထဲသို႔ အေရာက္ပို႔ရသကဲ့သို႔ မိမိ၏အမည္ႏွင့္ မိမိ၏အရည္အေသြးကိုတြဲကာ ျမင္ႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ လူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကိုလူမသိေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေၾကျငာျခင္း၊ ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း (promotion) မ်ားျပဳလုပ္ရသလိုမိမိ၏ အရည္အေသြးကိုလူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူအမ်ားယံုၾကည္လက္ခံလာေအာင္ အလုပ္ျဖင့္သက္ေသျပကာေၾကျငာျခင္း၊ promotion မ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ၾကြားျခင္းမ်ိဳးကိုမဆိုလိုပါ၊ မိမိအရည္အခ်င္းႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုရလာသည့္ အခါ အေကာင္းဆံုးလုပ္ျပႏိုင္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုေၾကျငာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူမိမိအရည္အေသြးႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို promotion ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အားလံုးသိၾကသည့္ Miss Myanmar နန္းခင္ေဇယ်ာ၊ စာေပျမႇင့္တင္ လူစြမ္းအင္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိထားေသာျမတ္သီရိေမာင္၊ Melody World မွ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အဆိုေတာ္ျဖစ္လာသည့္ ခ်မ္းခ်မ္းအိမ္မက္ဆံုရာမွ ရဲေသြးေနာင္၊ေအာင္ျမင့္ျမတ္၊Asia new star award ရရွိခဲ့သည့္ေမာ္ဒလ္ ထြန္းကိုကို၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားရရွိၾကသူမ်ား စသည္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို promotion လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၊ မိမိလုပ္ခ်င္သည့္ နယ္ပယ္ကိုစတင္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိမိဘယ္ေလာက္ ရႏိုင္သည္ထက္ မိမိဘယ္ေလာက္အထိ ေပးႏိုင္သည္ကိုဦးစြာစဥ္းစားပါ။ ဥပမာ အလုပ္တစ္ခု စတင္လုပ္မည္ ဆိုပါလွ်င္ လစာဘယ္ေလာက္ရမလဲကိုပထမစိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။ အလြန္မွားယြင္းသည့္ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြမရွိဘဲရပ္တည္၍ မရႏိုင္သည္ကိုနားလည္ပါသည္။ သို႔ပါလွ်င္ ဥပမာ ေျပာၾကည့္ပါမည္၊ မိတ္ေဆြကို ကၽြန္ေတာ္ လစာ - သံုးသိန္းေပးပါမည္၊ သံုးသိန္းႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ ရွိပါသလား?ထိုေမးခြန္းကို ၾကားေသာအခါ နည္းနည္းေတာ့ စဥ္းစားသြားပါသည္။ ထိုက္တန္ေသာအရည္အခ်င္းရိွပါလွ်က္၊ တာဝန္မ်ားေက်ပြန္ပါလွ်က္ ထိုက္တန္ေသာ လစာမရပါလွ်င္္ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ ေက်ာခိုင္းလိုက္ပါ။ မိမိအမွန္တကယ္ တတ္ကၽြမ္းက်င္လွ်င္ အမွန္တကယ္ ထိုက္တန္ေသာတစ္ေနရာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပထမဦးဆံုးစဥ္းစားရမည္မွာ မိမိလုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းေနရာ ၏တာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ားမိမိႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/ မရွိကိုစဥ္းစားရပါမည္။ ကိုက္ညီမႈရွိ၍ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရသည့္ အခါ မိမိအရည္အေသြးကိုအေျခခံကာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ျပႏိုင္ရပါမည္။ မိမိအမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းရွိလွ်င္၊ တန္ဖိုးရွိလွ်င္၊ အလုပ္ကမိမိေနာက္ကိုလိုက္လာပါလိမ့္မည္။
Apple က iphone 5 ကိုလာေရာက္ တန္းစီဝယ္ၾကရရန္ လိုက္ေခၚစရာမလိုဘဲ သံုးစြဲသူကလာေစာင့္ဆိုင္းေနၾကပါသည္။ ဆရာႀကီးဦးျမႀကိဳင္ က ေက်ာင္းသားမ်ားကို လာေရာက္တက္ၾကပါလို႔ လိုက္ေခၚစရာမလိုဘဲေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်၊ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသား/သူမ်ား ျပည့္ေနပါသည္။ မက္ဆီ၊ စီေရာ္လ္နာဒိုတို႔က ကၽြန္ေတာ္ လာကစားပါရေစလို႔ အသင္းပိုင္ရွင္၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားကိုေျပာစရာမလိုဘဲ ေခၚခ်င္ေနေသာအသင္းမ်ား ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနပါသည္။ ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ္ ေအာင္ကိုဦးသည္လည္း အဂၤလိပ္စာလိုက္သင္သည္ဟု မည္သည့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္မွ မေၾကျငာဘဲ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအခ်ိန္ျပည့္သင္ရပါသည္။ မိမိဘယ္ေလာက္ရမည္ထက္ မိမိဘယ္ေလာက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးႏိုင္လဲကိုသာစဥ္းစားပါ။ မိမိအေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးႏိုင္လွ်င္ မိမိ၏အမည္ အမွွတ္တံဆိပ္သည္လည္းတန္းဖိုးတက္လာမည္၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လာၾကပါမည္။ ထိုသို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္က မိမိေနာက္ကိုလိုက္မည္မွာေသခ်ာပါသည္။
ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုသည္ တစ္ေနရာတည္းမွာအၿမဲတမ္းရွိမေနဘဲ ဆက္လက္ကာအရည္အေသြး၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို update လုပ္ၿပီး Model အသစ္အသစ္မ်ားထပ္မံထုတ္လုပ္ေနၾကပါသည္။ ထို႔အတူပင္ မိမိ၏အမည္ အမွတ္တံဆိပ္ ေနရာရေနခ်ိန္တြင္ သာယာေရာင့္ရဲဲ မေနဘဲမိမိအရည္အေသြးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ Update လုပ္ကာမိမိကိုယ္ကို Model ျမႇင့္ေနရပါမည္။ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုကိုရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးလွ်င္ ထိုေအာင္ျမင္မႈကိုဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ မိမိအရည္အေသြး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကို အစဥ္အၿမဲဂ႐ုစိုက္ေနရပါမည္။ ထို႔အတူမိမိႏွင့္ နယ္ပယ္တူျခင္းယွဥ္ၿပိဳင္ လာမည့္သူမ်ား ကိုလည္းတရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ ၿပိဳင္ဘက္၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသားခ်က္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ကာ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ မိမိ၏ အားသာခ်က္ကိုအေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။
တင္ျပခဲ့သည္အခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရပါသည္။
အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာကုန္ပစၥည္း (Quality Product) - မိတ္ဆက္ျခင္း (Launching/ Introduction) - ေၾကျငာျခင္း (Advertising) - အလ်င္းသင့္သလိုအေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း (Promotion) - အရည္အေသြးကိုဆက္လက္ထိန္းထားျခင္း (Maintenance) - ထပ္မံအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း (Upgrade)
ထိုအခ်က္မ်ားကိုအစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ စားသံုးသူ/ သံုးစြဲသူမ်ားကမိမိ၏ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ အားေပးသံုးစြဲေနၾကပါလိမ့္မည္။ လူတစ္ေယာက္ အမည္ အမွတ္တံဆိပ္ သည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေအာင္ျမင္ လုိပါလွ်င္လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ စက္႐ံုတစ္ခုတြင္ထုတ္လုပ္ေတာ့မည့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတစ္ခုကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထြက္လာမည့္ကုန္ေခ်ာကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုအရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ၊ စိတ္ထားေကာင္းမြန္ ျမင့္ျမတ္ေသာလူငယ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစား ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီးမိမိ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုအိမ္ထဲတြင္ သိမ္းမထားဘဲလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလုပ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုမိတ္ဆက္ပါ၊ ဆက္လက္ၿပီးအခြင့္အေရးရသည့္အခ်ိန္တြင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖင့္ Self Advertisement ျပဳလုပ္ပါ။ အလ်င္းသင့္လွ်င္ မိမိအမည္ ထင္ရွွားေအာင္ျမင္ေစမည့္ ေနရာတြင္ Self Promotion ျပဳလုပ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈကိုသာယာမေနဘဲမိမိအရည္အေသြး / အရည္အခ်င္းကိုအၿမဲမျပတ္ထိန္းသိမ္းထားပါ။ ေခတ္ႏွင့္အညီလိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကိုအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ Upgrade လုပ္ပါ။ ထိုက္တန္ေသာေအာင္ျမင္မႈတစ္ေနရာကိုမုခ် ရရွိပါလိမ့္မည္။
လူငယ္အားလံုးမိမိကိုယ္ကုိအေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ကာ လူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေပးဆပ္ႏိုင္ေသာ၊ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေသာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကယံုၾကည္ အားထားေလးစား တန္ဖိုးထားရေသာ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ရည္ရြယ္ကာ ေရးသားလိုက္ပါသည္။
“ရတဲ့အသိကုိ လက္္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏုိင္ပါေစ …”
ေအာင္ကိုဦး(UMK)
Be the Best !
*************************************************************************
ေရးခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ ၾကာပါၿပီး ..... တတိယေျမာက္စာအုပ္ "လူငယ္ေတြ စဥ္းစားဖို႔" စာအုပ္မွ စာစုတစ္ခုပါ

Credit to Aung Ko Oo - UMK

Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/834305053362951:0


ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Be Positive!
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment