“ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑”

“ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑”


မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အသက္ဝင္ လာေတာ့ မည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈ (Asean Free Trade Area – AFTA /2013)၊ တရုတ္-အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈ (Asean - China Free Trade Area – CAFTA/2015)၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (Asean Economic Community – AEC)၊ မ်ား ႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ (Foreign Direct Investment – FDI) အရအာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ကမၻာတစ္လႊားႏိုင္ငံအသီးသီးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအစုအဖြဲ႕လိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးသန္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တဖြဲဖြဲလာေရာက္ ေလ့လာ ျပင္ဆင္ ေနၾကသည္ကိုသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အမ်ားအျပားဖတ္႐ႈေနရပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇတ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္” တြင္ “ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ” ကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနသလို၊ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ အႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္းက႑အသီးသီးအလိုက္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ေနရပါ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေနၾကသလိုယေန႔ျမန္မာလူငယ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကိုစာေရးသူနားလည္ ခံစားမိသေလာက္ တင္ျပလိုပါသည္။
ဆရာေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) က ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာဥပမာတစ္ခုကိုဦးစြာေဝမွ်လိုက္ပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး “ေနျပည္ေတာ္” တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးအတြက္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားစြာလိုအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနရာမ်ားစြာကို ကုမၸဏီမ်ား၊ ဌာနမ်ားကဝန္ထမ္းမ်ား ျဖည့္တင္းခန္႔အပ္ရာတြင္ ယေန႔စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွသာအမ်ားစုေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ရသည္ဟုဆရာကေျပာၾကားသြားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားတြင္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ထမ္းေနရာမ်ားအတြက္ လူငယ္အမ်ားစုအဆင္သင့္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ပါလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္ တြင္ လိုအပ္လာမည့္ ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ယေန႔ျမန္မာလူငယ္အမ်ားစုအဆင္သင့္ျဖစ္၊ မျဖစ္ ဆိုသည္ကိုအေလးအနက္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဆင္သင့္ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ႀကီးစြာေသာဆံုးရႈံမႈ သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
စာေရးသူ၏ တစ္သီးပုဂၢလအျမင္ကိုဆိုရပါလွ်င္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာဗဟုသုတျပည့္စံုမႈ အစရွိသည့္ စြမ္းရည္ (skill) မ်ားယေန႔ ျမန္မာလူငယ္အမ်ားစု(အားလံုးကိုမဆိုလိုပါ) အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟုယူဆပါသည္။ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသူမ်ား ကလည္းအခြင့္အလမ္းကိုဖမ္းဆုတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသလိုအဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးသူမ်ားကလည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအခ်ိန္မွီျဖည့္ဆည္းထားၾကရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားမိမိ၏ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ တတ္ကၽြမ္းပိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ ပညာရပ္မ်ားကိုဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာ၊ ေအာင္လက္မွတ္ စသည့္ စာရြက္မ်ားစုေဆာင္းထားယံုမွ် မလံုေလာက္ပါ။ အသိပညာ (knowledge) ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ (skill) ၾကားမွ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အထပ္ထပ္အခါအခါ ေလ့က်င့္မႈ (practice) ရွိမွသာလုွ်င္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈ (apply) ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာ၊ ေအာင္လက္မွတ္ အစရွိသည့္ သင္တန္းကာလတစ္ခုၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္သြားသည္မွာအသိပညာ (knowledge) တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ (How to . . . ) ကုိသာရရွိလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ (skill) အတြက္ အဖန္တလဲလဲေလ့က်င့္မႈ (practice) မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးပါသည္။ "practice makes perfect" ဟူေသာစကားအတိုင္း“ေလ့က်င့္ကၽြမ္းက်င္ ေအာင္ပြဲဆင္” ႏိုင္ရန္ မိမိသက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဖက္ဖက္မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ေသေသခ်ာခ်ာအေသးစိတ္ သိရွိ ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုခု ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ရန္ လည္းလိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုစနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ယူထားသင့္ပါသည္။ ကမၻာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းဆက္ဆံလိုလွ်င္ ကမၻာသံုးဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လိုပါသည္။ သာမာန္ေျပာတတ္ဆိုတတ္ ယံုမွ်ျဖင့္ မေရာင့္ရဲပဲစာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား (Seminar)၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (Work shop) အစည္းအေဝးမ်ား (Meeting)၊ ညီလာခံမ်ား (Conference) တြင္ မိမိတို႔ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုစနစ္တက် ေရးသား၊ တင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ ႏိုင္သည္အထိ ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ ဘာသာစကားတစ္ခုကိုပိုင္ႏိုင္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အခ်ိန္တိုအတြင္းခါေတာ္မွီေလ့လာမရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ စနစ္တက် အခ်ိန္ယူၿပီးေလ့လာသင္ယူထားသင့္ပါသည္။
တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ သတင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (Information & Communication Technology – ICT) ကိုလည္းလက္လွမ္းမွီႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိသိရွိလိုသမွ် ကမၻာတစ္လႊားမွ အေၾကာင္းအရာ၊ ကိန္းဂဏန္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာရပ္မ်ားကိုေလ့လာရယူႏိုင္သည့္ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ (Internet) တြင္ စကားစျမည္ (Chatting) ေျပာယံု၊ လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ား (ဥပမာ- face book, twitter) တြင္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာယံုမွ်ႏွင့္ အခ်ိန္မကုန္သင့္ပဲလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွာေဖြရာကမၻာ့သုတဘဏ္တိုက္ႀကီးအျဖစ္ နည္းလမ္းမွန္မွန္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အနာဂတ္ကမၻာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးကိစၥအဝဝကိုကြန္ျပဴတာျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ရမည္ကမ်ားေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမကၽြမ္းက်င္လွ်င္ ဆြံ႕အသူကဲ့သို႔ျဖစ္ႏုိင္ၿပီးကြန္ျပဴတာမကၽြမ္းက်င္လွ်င္ က်ဳိးေနသူ ႏွင့္တူပါလိမ့္မည္ ဟုစာေရးသူျမင္မိပါသည္။်
ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပလုိသည္မွာလူဟူသည္ အတတ္ပညာမ်ားသာ ျပည့္စံုေနယံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ စိတ္ဓါတ္ကို ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ၊ စိတ္ဓါတ္ကိုျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေသာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုနားလည္ေပးႏိုင္ေသာ၊ ေခတ္ကုိနားလည္သံုးသပ္ေပးႏိုင္ေသာသုတ၊ ရသစာေပမ်ားကိုလည္း ႏွလံုးသားထဲတြင္ စုေဆာင္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ အသိပညာဟန္ခ်က္ညီေနမွသာမိမိကိုယ္ကိုစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈ (self-management) ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိျဖတ္သန္းရာနယ္ပယ္တစ္ခုတည္းသာမကနယ္ပယ္အသီးသီးကိုလက္လွမ္းမီသေရြ႕ စာေပမ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈ မွတ္သားသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအစရွိသည့္ က႑အားလံုးသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ တတ္စြမ္းသေရြ႕ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္းအလြယ္တကူမရႏုိင္ပါ။ဦးစြာအေရးႀကီးသည္မွာမိမိရည္သန္ရာပန္းတိုင္ (Goal) ကိုတိက်ေသခ်ာစြာသတ္မွတ္ႏိုင္ရပါမည္။ ၎ပန္းတိုင္ ကိုမည္သို႔ေရာက္ေအာင္သြားရမည္ ဟူသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ (Strategy) ႏွင့္ တစ္ရက္ျခင္း၊ တစ္လျခင္း၊ တစ္ႏွစ္ျခင္းအေသးစိတ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ (Tip tap) ကိုစနစ္တက် ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္မွာအခ်ိန္စီမံခန္႔ခဲြမႈ (Time Management) ႏွင့္ ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Money Management) မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။မိမိ၏အနာဂတ္အစီအစဥ္ (Future Plan) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာပန္းတုိင္ ကိုအေရာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ (Time) ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေငြပမာဏ (Money) ကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးစာရြက္ေပၚမွ အစီအစဥ္ကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးထပ္တူက် ေစရန္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ (Step by Step) လက္ေတြ. အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဤေနရာတြင္ ဟာ႐ုိးေတလာေျပၾကားခဲ့ေသာ“ကၽြန္ေတာ့္ ဒိုင္ယာရီမွာအခ်ိန္ဇယားအတိအက် ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့မွပဲအလုပ္ေတြအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ျဖစ္ခဲ့ေတာ့တယ္”ဟူေသာစကားကိုနမူနာယူေစလိုပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိန္ (Time) ႏွင့္ ေငြ (Money) ကိုေလလြင့္မႈ (Waste) မျဖစ္ေစရန္ အတြက္ မိမိ၏ အစီအစဥ္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈ ကိုေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စစ္ေဆးသံုးသပ္မႈ (Check &Analysis) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရပါမည္။ မိမိ၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ မ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ ေနရပါမည္။ သို႔မွသာမိမိ၏ ပန္းတိုင္ကိုမိမိသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္းမိမိေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ကုန္က် စရိတ္ျဖင့္ အနီးစပ္ဆံုးေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါမည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၄)ခ်က္ အနက္မွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။ မိမိျဖတ္သန္းမည့္ ဘာသာရပ္၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ကိုမွန္မွန္ ကန္ကန္ တိတိက်က် ေရြးခ်ယ္ ႏုိင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ ( Excellent Choice ) ဆိုသည္မွာပတ္ဝန္းက်င္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္းဂုဏ္ရွိသည္၊ ဝင္ေငြေကာင္းသည္ အစရွိသျဖင့္ ယူဆေသာအလုပ္မ်ဳိးကိုမဆိုလိုပါ။ မိမိရည္သန္ရာ၊ မိမိအမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားရာ၊ ဝါသနာပါရာအလုပ္ ကိုမွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ ႏိုင္သည္ ကိုဆိုလိုပါသည္။ သို႔မွသာေလွ်က္လွမ္းရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အခက္အခဲဟူသမွ်ကိုမိမိစိတ္ဓါတ္ က ႀကံ့ႀက့ံခံေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ေငြေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္းအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မိမိ၏ဆႏၵ ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းမက်ေသာအလုပ္ကိုေရြးခ်ယ္ မိပါကအလုပ္ဟူသည္ ဘဝ ႏွင့္ အတူအၿမဲတမ္းရွိေနေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ႀကံဳရ ႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားႏွင့္ လက္ေလွ်ာ့ကာလမ္းေလွ်ာက္ ရင္းလမ္းေပ်ာက္ သြားတတ္သည္ကိုအထူးသတိထားရပါမည္။
ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္တြင္ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အလမ္းေျမာက္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ မိမိ၏ ေရြးခ်ယ္မႈသည္သာမွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈႈ (Excellent Choice) ျဖစ္ရန္အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ နည္းပညာ၊ အႏုပညာ၊ ဥပေဒ၊ သမိုင္း၊ ပထဝီအစရွိသည့္ မည္သည့္နယ္ပယ္ တြင္ျဖစ္ ေစအမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ လွ်င္ အမွန္တကယ္ ေနရာရွိပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္
“ ယေန႔လူငယ္၊ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး၊
သင္လည္းတစ္ဦးသားထူး၊ သားျမတ္
ျဖစ္အံ့ရာတည့္၊ ေရွ႕သို႔ခ်ီ၍ . . . ”
ဟူသည့္ ကဗ်ာကဲ့သို႔ အနာဂတ္ သို႔ ခ်ီတတ္ၾကမည့္ ယေန႔ျမန္မာလူငယ္မ်ားအားလံုးမွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္အတူတိက်ေသာအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေသခ်ာေသာအနာဂတ္ ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္အသိပညာ၊ အတတ္ပညာျပည့္ဝၿပီး၊ စိတ္ဓါတ္၊ စည္းကမ္း၊ ခိုင္မာေကာင္းစြာျဖင့္ က႑အသီးသီးတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအခ်ိန္မွီ ျဖည္းဆည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၊ခရီးဆက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။
“ရတဲ့အသိကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏုိင္ပါေစ … ”
ေအာင္ကိုဦး(UMK)
Be The Best !

Credit to Aung Ko U - UMK

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Be Positive!
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment