လူငယ္ ႏွင့္ အခ်ိန္

 

လူငယ္ ႏွင့္ အခ်ိန္

လူသားတိုင္း၏ ဘဝကို အခ်ိန္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူသားတိုင္းသည္ ေန႔စဥ္ တစ္ေနတာကို ၂၄ နာရီသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရထားၾကပါသည္။ လူတိုင္းအတြက္ ရရွိထားေသာ အခ်ိန္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘဝအေနအထားမ်ား မတူညီၾကပါ။ အတိတ္ကံ အက်ိဳးေပး မတူညီၾကသည့္အတြက္ ဘဝျခင္းမတူညီႏိုင္ၾကသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကို စနစ္တစ္က် အက်ိဳးရွိရိွ အသံုးခ်ႏိုင္သူမ်ားသည္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္တစ္စံုတစ္ရာကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိၾကပါသည္။ လူငယ္တိုင္း အတြက္ စံနမူနာယူစရာ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ခဲ့သည့္အတြက္ သမိုင္းတစ္ေခတ္တြင္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သူကို ေဝးေဝးလိုက္ရွာစရာမလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာေတြလုပ္ၾကမွာလဲ? ဘယ္လိုလုပ္ၾကမွာလဲ? …….
ယခု ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္မ်ား ဘာေတြလုပ္သင့္သည္၊ ျပင္ဆင္သင့္သည္ကို “ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑” ေဆာင္းပါးတြင္ အေသးစိတ္ ေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ထပ္ရွိလ်င္ ပိုမွတ္မိသည္ ဟူသည့္စကားအတိုင္း ထပ္မံ ေျပာလိုပါသည္ - ၁။ သက္ဆိုင္ရာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ(Professional Skill)၊ ၂။ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ (Language Skill)၊ ၃။ သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ (ICT Skill)၊ ၃။ အသိပညာဗဟုသုတ ျပည္စံုမႈ (Knowledge) စသည့္ အခ်က္ (၄)ခ်က္ကို လူငယ္မ်ား ယခုအခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မီ ျဖည့္ဆည္း ထားရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ နံပါတ္ (၁) အခ်က္ျဖစ္သည့္ “သက္ဆိုင္ရာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ(Professional Skill)” ကို မည္သို႔ ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္ကိုလည္း “လူငယ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ” ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မိမိ စိတ္ရည္သန္ရာ၊ ဝါသနာပါရာကို စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ပါ။ အေရးႀကီးသည္မွာ ထိုအခ်က္မ်ား အခ်ိန္မီ ျဖည့္တင္း ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
လူသားတိုင္းအတြက္ တစ္ေန႔တာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ၂၄ နာရီကို သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ၾကည့္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနသူမ်ား၊ ေက်ာင္းတက္ေနသူမ်ားကို ဥပမာထားကာ အၾကမ္းအားျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကည့္ပါမည္။ တစ္ေန႔တာ တြင္ အလုပ္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္မွာ ၈ နာရီ မွ ၁ဝ နာရီ ခန္႔ရိွပါသည္။ ၁၆ နာရီ မွ ၁၄ နာရီ ခန္႔ က်န္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္ မည္မွ်သတ္မွတ္ ထားပါလဲ? က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ လူတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔တာ ၈ နာရီခန္႔ အိပ္စက္အနားယူ သင့္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ သိုပါလွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ မွ က်န္သည့္ လက္က်န္အခ်ိန္တြင္ ၎ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္ ၈ နာရီကို ႏႈတ္လုိက္ပါက ၈ နာရီ (သို႔မဟုတ္) ၆ နာရီက်န္ပါသည္။ က်န္သည့္ ကားစီးခ်ိန္၊ ထမင္းစားခ်ိန္၊ ေရခ်ိဳးခ်ိန္၊ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ခ်ိန္ စသည့္ စသည့္ အေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ၂ နာရီကို ထပ္ႏႈတ္လိုက္ပါ။ ၆ နာရီမွ ၄ နာရီသာ က်န္ပါေတာ့သည္။ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္က ၆ နာရီ (သို႔မဟုတ္) ၄ နာရီ ၊ မိမိဘဝအတြက္ ယခု ေလာေလာဆည္ အေရးတႀကီး ျဖည္ဆည္းရန္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာက ၄ ခု၊ တစ္ခုအတြက္ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ ေလ့က်င့္ ခ်ိန္ ၁ နာရီခြဲ (သို႔မဟုတ္) ၁ နာရီသာ ရပါေတာ့သည္။ လူငယ္မ်ားမွသည္ လူသားတုိင္းအတြက္ အခ်ိန္သည္ ေရႊထက္ပင္ အဖိုးတန္ပါသည္။
သို႔ပါလွ်င္ အခ်ိန္ေတြပိုထြက္လာေအာင္ မည္သို႔လုပ္သင့္ပါလဲ? အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္ ၈ နာရီမွ ၂ နာရီ ေလ်ာ့ခ်ကာ ၆ နာရီသာထားပါ။ (ဘဝတစ္ခု တည္ၿငိမ္ကာ ခိုင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာအခါ အျပည့္အဝ ဆက္အိပ္ပါ၊ ဘဝကို တည္ေဆာက္ခ်ိန္ ေလာေလာဆည္ေတာ့ ခဏ ေလ်ာ့အိပ္ေစလိုပါသည္။) ကားစီးခ်ိန္၊ တစ္ခုခုကို ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အခ်ိန္ စေသာ ေလလြင့္သြားႏုိင္သည့္ အခ်ိန္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်သင့္ပါသည္။ သြားေလရာကို မိမိအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ ဗဟုသုတျပည့္စံုရာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို အၿမဲတမ္းယူသြားပါ။ ကားစီးခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္းမဲ့ ဟိုၾကည့္ ဒီၾကည့္ျဖင့္ အခ်ိန္မကုန္ဆံုးေစဘဲ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေလလြင့္သြားႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကို ကိုယ့္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ (ကားေပၚတြင္ေနရာမရလွ်င္္၊ စာဖတ္ရန္အဆင္မေျပလွ်င္ တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြတ္ရန္ရွိသည္မ်ား၊ ဖတ္ၿပီးေသာစာမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္းစားကာ ဦးေႏွာက္ေသြးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ယူႏုိင္ပါသည္။)
ဘဝအတြက္ အခ်ိန္ကို စနစ္တက် အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲမလဲ? တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းကိစၥအသီသီးၿပီးဆံုးခ်ိန္ အိပ္ရာမဝင္မီ မနက္ျဖန္အစီအစဥ္ကို မွတ္စုစာအုပ္ထဲတြင္ ေရးမွတ္ပါ။ မနက္အိပ္ရာထ ဘုရားရွိခိုး၊ တရားထိုင္မည့္အခ်ိန္၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ သင္တန္းခ်ိန္၊ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသင္ယူ ေလ့က်င့္ခ်ိန္မ်ားသာမက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည့္အခ်ိန္၊ facebook သံုးမည့္အခ်ိန္၊ ဂိမ္းေဆာ့မည့္အခ်ိန္၊ သက္ဆိုင္သူႏွင့္ အင္လ်ားကန္ေဘာင္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္မည့္အခ်ိန္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးတြင္ထိုင္မည့္အခ်ိန္၊ ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္မည့္အခ်ိန္၊ ဖံုးေျပာမည့္အခ်ိန္၊ vzo chat မည့္အခ်ိန္ စသည္ျဖင့္ မိမိအစီအစဥ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္ အေသးစိတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရးသား ေစလိုပါသည္။ (လူစင္စစ္မွ စက္႐ုပ္ျဖစ္ေအာင္ အႀကံျပဳေနသည္ဟု မယူဆေစလိုပါ။) တစ္ေန႔တာအစီအစဥ္ကို ေရးသားရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္အလိုက္ ဥပမာ - facebook သံုးခ်ိန္ ၆ နာရီ(ေနလည္ပိုင္း ၂ နာရီ + ညေန/ညပိုင္း ၄ နာရီ)၊ စာၾကည့္ခ်ိန္ ၁ နာရီ (ညပိုင္း) စသည္ျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳတ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ မိမိသတ္မွတ္သည့္ အစီအစဥ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ ညေနေနာက္တစ္ေန႔ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တြင္ မနက္ျဖန္အစီအစဥ္ကို မေရးမီ မေန႔ကေရးသားခဲ့ေသာ အစီအစဥ္ကုိ ဒီေန႔ ဘယ္ေလာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လဲ? ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါ။ ရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ မၿပီးေျမာက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရာသီဥတုေၾကာင့္လား? သြားလာေရးကိစၥေၾကာင့္လား? Connection က်ေနလို႔လား? မိမိကိုယ္တိုင္ စိတ္ေျပာင္းသြားလို႔လား? စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေတြ႕ေအာင္ရွာပါ။ ဆက္လက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ကို ေရးသားပါ၊ ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္ရလာေသာအခါ မိမိလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ပါလိမ့္္မည္။
ဘဝတြင္ အသက္အရြယ္အလုိက္ လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကို အခ်ိန္မီျဖည့္တင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ကိုပင္ မိမိကိုယ္တိုင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးလွ်င္ အေျဖကို မိမိကိုယ္္တိုင္ စဥ္းစားၾကည့္ၾက ေစလိုပါသည္။ မိမိသတ္မွတ္ခ်ိန္ကို မိမိလိုက္နာႏိုင္ရန္သာ ႀကိဳးစားပါ။ ဥပမာ - ဂိမ္းေဆာ့ခ်ိန္ ၁ နာရီ သတ္မွတ္ထားလွ်င္ ၁ နာရီျပည့္သည္ႏွင့္ Level ၿပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ မၿပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဆက္မေဆာ့ဘဲ ရပ္တန္႔ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျပင္သြားသည့္အခါ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ထက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာ္လြန္မည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္တစ္ခုမွ အခ်ိန္ရေအာင္ျပန္ယူပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ တစ္ျခားအခ်ိန္တြင္ ပိုယူခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကို ကာမိေအာင္ စာၾကည့္ခ်ိန္ ၄ နာရီတြင္ သင္ခန္းစာ ၂ ခုသတ္မွတ္ထားသည္ကို ၃ နာရီ၊ ၂ နာရီအတြင္း စသည့္ျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ေန႔တာအစီအစဥ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ငန္းပမာဏေရာ၊ သတ္မွတ္အခ်ိန္ပါ ကိုက္ညီႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ၾကရပါမည္။
ထို႔အျပင္ တစ္ေန႔တာအစီအစဥ္တြင္ မည္သည့္အပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ေပးသည္က မ်ားေနသည္ကို သတိျပဳမိပါေစ …. သို႔မွသာ လိုအပ္သည့္၊ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ မည္သည္အေၾကာင္းအရာကို မည္သည္ေန႔တြင္ မည္သို႔ မည္မွ် အခ်ိန္ေပးသင့္သည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လာပါလိမ့္မည္။ ရာႏႈန္းျပည့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မွာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အနည္းဆံုး ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္သည္လည္း ၇ဝ% မွ အမ်ားဆံုး ၈၅% အထိသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္တြင္ “ငါေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္သလိုမလုပ္နဲ႔” ဟူေသာ စကားသည္ အသံုးမဝင္ေတာ့ပါ။ “ငါကဒီလိုလုပ္တယ္၊ မင္းလည္း ဒီလိုလုပ္ရင္ ဒီေလာက္ရမယ္ ” ဟုေျပာမွသာ လက္ခံၾကပါလိမ့္မည္။ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အခ်ိန္ကို စနစ္တက် အသံုးခ်ႏိုင္ပါလွ်င္ ထိုက္တန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုေတာ့ ရရွိမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါ။
ျဖည့္စြက္ေျပာလိုသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာသည့္အခါ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ခံယူခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ကာ တိုင္းတာပံု တူညီမည္မဟုတ္ပါ။ ခ်မ္းသာခ်င္သူက တစ္ႏွစ္တြင္ ေငြမည္မွ်ရွာႏိုင္သည္ကို ေအာင္ျမင္မႈဟု သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ကမူ သူ၏ေအာင္ျမင္မႈကို တစ္ႏွစ္စာအုပ္ဘယ္ႏွစ္အုပ္ေရးႏိုင္လဲ၊ ပရိတ္သတ္ဘယ္ေလာက္ လက္ခံလဲ၊ ပရိသတ္ကို ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္လဲ စသည္ျဖင့္ တိုင္းတာပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္မူ ကၽြန္ေတာ္ မည္မွ်စာတတ္သည္ထက္ ကၽြန္ေတာ္သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ေသာ စာသင္သားမ်ား မည္မွ်တတ္ေျမာက္သည္၊ ကၽြန္ေတာ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ေရးသားမွ်ေဝခဲ့ေသာ စာေပမ်ားက စာဖတ္ ပရိတ္သတ္ကို ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျပဳသည္၊ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိသြားသည္ျဖင့္သာ တိုင္းတာပါသည္။ မိမိခံယူခ်က္ႏွင့္ မိမိ လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားလည္း ၂၄ နာရီပဲ …… လင္ကြန္းလည္း ၂၄ နာရီပဲ …. အိုဘားမားလည္း ၂၄ နာရီပဲ … ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း ၂၄ နာရီပဲ … အေမစုလည္း ၂၄ နာရီပဲ … လီယိုနာဒိုဒါဗင္ခ်ီလည္း ၂၄ နာရီပဲ … ပီကာဆိုလည္း ၂၄ နာရီပဲ … ရွိတ္စပီးယားလည္း ၂၄ နာရီပဲ … လီယိုေတာ္စတိြဳင္းလည္း ၂၄ နာရီပဲ … ဗီသိုဗင္လည္း ၂၄ နာရီပဲ ….. ေတလာဆြစ္လည္း ၂၄ နာရီပဲ …… ဂ်စ္တင္ဘီဘာလည္း ၂၄ နာရီပဲ …. ဘီ(လ္)ဂိတ္လည္း ၂၄ နာရီပဲ ….. စတိေဂ်ာ့လည္း ၂၄ နာရီပဲ … ဇူကာဘတ္ဂ္လည္း ၂၄ နာရီပဲ … ေအာင္ကိုဦလည္း ၂၄ နာရီပဲ …. အားလံုး … အာလံုး … အားလံုးေသာ လူသားတိုင္းဟာ တစ္ေန႔ကို ၂၄ နာရီပဲ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရၾကတာပါ။
လူငယ္တိုင္း အခ်ိန္ကို စနစ္တစ္က် အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဘဝတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သလို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ကာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ရည္ရြယ္ေရးသား လိုက္ပါသည္။
“ရတဲ့အသိကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏုိင္ပါေစ … ”
ေအာင္ကိုဦး(UMK)
Be The Best !

Credit to Aung Ko U - UMK

Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/470392149754245:0

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Be Positive!
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment