“လူငယ္ ႏွင့္ အရက္”


ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ ေသရည္၊ ေသရက္၊ အရက္၊ ယမကာ စသည့္ျဖင့္ အမည္ မ်ိဳးစံုျဖင့္ရွိေသာ အရက္သည္ ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္ လူမႈဘဝထဲတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္က ငါးပါးသီလတြင္ “သုရာမေမရယကံ” ကို ထည့္သြင္း ေဟာၾကားထားသလို အရက္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွးစာဆိုေတာ္မ်ား၊ စာေပနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားစြာကလည္း ေရးသားခဲ့ၾက ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ယေန႔ကမၻာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားတြင္ အရက္သည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။
တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုသည္ အရက္ ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသာက္သံုးေနၾကပါသည္။
မၾကာေသး မီက 7 days News ဂ်ာနယ္တြင္ ဖတ္႐ႈလိုက္ရေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ လူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရက္အပါအဝင္၊ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ဆိုဂ်ဴး၊ ဘီယာ စသည့္ ေသာက္သံုးမႈအား စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ရာ ယေန႔ေခတ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၁ဝ% ခန္႔ ေသာက္သံုးၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ ပါသည္။ ယခင္က အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ေသာက္သံုးၾကသည့္ အရက္သည္ ယေန႔ ကမၻာတြင္သာမက ျမန္မာတြင္ပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ေသာက္သံုးေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါသည္။ သို႔ပါလွ်င္ အရက္ကို ဘာေၾကာင့္ေသာက္ၾကလဲ ………
အရက္ေသာက္သံုးသူမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲၾကည့္လွ်င္ အၾကမ္းအားျဖင့္ (၄) မ်ိဳးေတြ႕ရပါသည္။
လူမႈေရးအရေသာက္သံုးသူ (Social Drinker) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာကႀကီးတြင္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မ်ားစြာလိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ဖြဲ႔ၾကရာတြင္ “ကနားႀကိဳက္တဲ့နတ္ … ကနား၊ အစားႀကိဳက္တဲ့နတ္ … အစား” ဆိုသကဲ့သို႔ ဦးတည္ခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္က လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္အတြက္ အရက္ ေသာက္ၾကပါသည္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ား၊ မိတ္ေဟာင္း ေဆြေဟာင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ အတြက္ အရက္ေသာက္ပါသည္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာၾကရမည့္အခ်ိန္တြင္ ခြဲခြာရမည့္ အတြက္ အရက္ေသာက္ပါသည္။
ခံစားမႈအလိုက္ အခါအားေလ်ာ္စြာေသာက္သံုးသူ (Occasional Drinker ) - စာေမးပြဲေအာင္သည္၊ ရာထူးတိုးသည္၊ လစာတိုးသည္၊ သူငယ္ခ်င္းအိမ္ေထာင္က်သည္၊ ခ်စ္သူရသည္ စသည္ျဖင့္ ေပ်ာ္ရြင္စရာ အထိမ္းအမွတ္မ်ားေၾကာင့္ အရက္ေသာက္ပါသည္။ စာေမးပြဲက်သည္၊ ရာထူးေလ်ာ့ခံရသည္၊ အသဲကြဲသည္ စသည္ျဖင့္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေသာက ေရာက္သည့္ အခါ သက္သာရာ သက္သာေၾကာင္း အာ႐ံုေျပာင္းရန္ အရက္ေသာက္ပါသည္။
ပံုမွန္ေသာက္သံုးသူ (Regular Drinker) - ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ညေန ေနညိဳရင္ ေလၿပိဳ တတ္သလို ညေနေစာင္းသည္ႏွင့္ ဆႏၵကေတာင့္တသည့္ အတြက္ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္မွန္ ေသာက္သံုး ပါသည္။
ယစ္ထုတ္ႀကီး (Alcoholic) - မေသာက္ရမေနႏိုင္ေအာင္ စြဲလမ္းသည့္ အတြက္ အရက္မွ တစ္ပါးဘာမွ ဘဝတြင္ အေရးမပါေတာ့ ေလာက္ေအာင္ မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ တေနကုန္ တေနခမ္း ေသာက္ပါသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အရက္အပါအဝင္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္ အစရွိသည္မ်ားကို ေသာက္သံုးသူမွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ၉၂% ခန္႔ထိ ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားအရသိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရက္ႏွင့္ဆက္စပ္ ေနေသာ မေတာ္တဆမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ မေတာ္တဆမႈ ၅ဝ % ခန္႔ အထိ ေတြ႔ရၿပီး၊ အျခားရာဇဝတ္မႈမ်ား ( အၾကမ္းဖက္မႈ- ၃ဝ% ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ - ၃ဝ% ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ - ၃၃% ၊) စသည္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ၄၇% ခန္႔အထိေတြ႕ရပါသည္။ စာေရးသူတို႔ ျမန္မာျပည္ အတြက္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြပါေသာ္လည္း Google က မတတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ မတင္ျပႏိုင္သည္ကို နားလည္ေစလိုပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား ခန္႔မွန္း၍သာ ၾကည့္ၾကေစလိုပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရက္ေသာက္သံုးသူ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားေသာ္လည္း ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္မႈကို ၾကည့္လွ်င္ လမ္းမေတာ္တဆမႈမ်ားမွလြဲ၍ က်န္သည့္အမႈမ်ားမွာ ၃ဝ% ဝန္းက်င္တြင္သာ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ ထပ္မံသိရွိရသည္မွာ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္ စသည့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ လူတစ္ဦးခ်င္း အတြက္ ေသာက္သံုးသင့္သည့္ ပမာဏကိုပါ အႀကံျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎အတိုင္း လိုက္နာ ေသာက္သံုးသည္၊ မေသာက္သံုးသည္မွာ ေသာက္သံုးသူ၏ ဆႏၵသာ ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္လက္ေျပာလိုသည္မွာ အရက္ကို ဘယ္လိုေသာက္မလဲ ……… အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊျမန္မာမ်ား အရက္ေသာက္ပံုကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား အရက္ေသာက္ သည့္ ပံုစံကို ကိုယ္တိုင္တြဲေသာက္ဖူးသူမ်ား ပိုသိႏိုင္သလို၊ ႐ုပ္ရွင္ ဗီြဒီယို မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ညစာစားပြဲတစ္ခုတြင္ အရက္ တစ္ခြက္ကို နာရီျဖင့္ၾကာေအာင္ ေသာက္တတ္ၾကပါသည္။ ေရႊျမန္မာမ်ား အရက္ေသာက္လွ်င္ အမ်ားစုက ပုလင္းနဲ႔လူ ဘယ္သူအရင္လဲက် မလဲ …… ? လူ(၅)ေယာက္ ပါဝင္ေသာ အရက္ဝိုင္းတစ္ဝိုင္းတြင္ ဝီစကီတစ္ပုလင္းကို ၃ ပတ္လွည့္ကာ ေသာက္လွ်င္ ကုန္သြားတတ္ ပါသည္။ နည္းနည္းေတာ့ ကြာေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အရက္ေသာက္ေသာအခါ အေနာက္တိုင္းသား မ်ားသည္ အျမည္းစံုစံုလင္လင္ျဖင့္ အခ်ိန္ယူကာ ေအးေအးေဆးေဆး ေသာက္သံုးၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေခ်ာင္းကမ္းစပ္မွာ ဘီအီးတစ္လံုး၊ လွ်က္ဆား တစ္ထုပ္၊ သရက္သီးတစ္စိပ္ ျဖင့္ပင္လွ်င္ အဆင္ေျပၾကပါသည္။ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားၾကေစလိုပါသည္။ အရက္ကို တခမ္းတနား ေသာက္သံုးရမည္ဟု မဆိုလိုပါ၊ မိမိ၏ အတိုင္းအတာျဖင့္ မထိခိုက္ေအာင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပမာဏျဖင့္သာ ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို “တန္ေဆး လြန္ေဘး ” ဟူေသာ စကားအတိုင္း ထိုက္သင့္သည့္အတိုင္းအတာဆိုလွ်င္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္လွ်င္မူ အႏၱရာယ္ရွိသည္မွာ အထူးေျပာစရာမလိုပါ။
ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားပီပီ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာၾကားထားသည့္ အဆံုးအမ အတိုင္း အရက္ကို လံုးဝ (လံုးဝ) မေသာက္သံုးႏိုင္လွ်င္ကား အေကာင္းဆံုးပါ။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသာက္သံုးမည္ဆိုပါလွ်င္လည္း စနစ္တက် ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေသာက္သံုးသင့္ ပါသည္။ မဆင္မျခင္ ေသာက္သံုးလွ်င္ ပထမဆံုးထိခိုက္မည္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ မိမိ၏ မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စသည္ျဖင့္ ဆက္ကာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ေျပာခဲ့ဘူးသည့္အတိုင္း လူတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္တြင္ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္ယူမႈ ရွိရပါမည္။ မိမိ၏ေဆာင္ရြက္မႈ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ၊ အေနအထိုင္၊ အဝတ္အစား အားလံုးသည္ လူတစ္ဘက္သားကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္၊ မထိခိုက္ေစရန္ လူတိုင္းေလးစားလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္၊ တာဝန္၊ ဝတၱရားပင္ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကပင္ ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္အထိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အတိုင္းအတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ “အရက္” ကို ေသာက္သံုးၾက ရာတြင္ လူူႀကီး၊ လူငယ္မေရြး မိမိမွသည္ မိမိ၏ မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစရန္ စဥ္စား ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ရည္ရြယ္ေရးသားလိုက္ပါသည္။
“ရတဲ့အသိကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏုိင္ပါေစ … ”

 ေအာင္ကိုဦး(UMK)
Be The Best !

Credit to Aung Ko U - UMK

Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/470398266420300:0

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Be Positive!
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment