တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲႀကီးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာအျဖာျဖာ(ဗဟုသုတျဖစ္ေစရန္နွင့္ၾကည္ညိဳၾကေစရန္)
““ကမၻာေပၚ၌ ရက္အရွည္ၾကာဆံုးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခက္ခဲဆံုး တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲႀကီးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာအျဖာျဖာ""
ျမန္မာျပည္တြင္ သာမက ကမၻာေပၚ၌ပါ ရက္အရွည္ၾကာဆံုးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည့္ တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲႀကီး၏ ျပ႒ာန္းက်မ္းစာမ်ားႏွင့္ ရရိွသည့္ ဘြဲ႕မ်ားကို ဗဟုသုတ ပြားမ်ားရန္အလို႕ငွာ တင္ျပခ်င္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၆၆)ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့သည့္ စာေမးပြဲတြင္ ယေန႔ (၂ဝ၁၄)အထိ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ ဝိဒဘြဲ႕ ေအာင္ျမင္သည့္ ဆရာေတာ္မ်ားမွာ (၁၃)ပါးမွ်သာ ရိွေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားေဟာ ဗုဒၶဝစနပါဠိေတာ္သည္ စာအုပ္ေရအားျဖင့္ (၄ဝ)၊ က်မ္းေပါင္း (၅၄)က်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာအားျဖင့္ (၁၆၇၅၅)မ်က္ႏွာ ရိွ၍ အ႒ကထာ (၅၁)အုပ္၊ ဋီကာ (၂၆)အုပ္ ရိွရာ တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲႀကီးႏွင့္ က်မ္းအစံု (၄ဝ)လံုးျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း သင္႐ိုးပိဋကတ္(၃)ပံု ကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပန္ဆိုၾက၊ ေျဖဆိုၾကပါသည္။

၄င္းသင္႐ိုးပိဋကတ္(၃)ပံုမွာ
(၁)ဝိနယပိဋက ပါဠိေတာ္(၅)က်မ္း၊ အုပ္ေရ(၅)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၂၆ဝ)။
(၂) သုတၱႏၲပိဋက ပါဠိေတာ္(၃)က်မ္း၊ အုပ္ေရ(၃)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၇၇၉)။
(၃) အဘိဓမၼာပိဋက ပါဠိေတာ္ေရွ႕ပိုင္း(၅)က်မ္း၊ အုပ္ေရ(၄)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၄၉ဝ)၊
ပါဠိေတာ္ေနာက္ပိုင္း (၂)က်မ္း၊ အုပ္ေရ(၈)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၃၅၅၁)၊
အားလံုးေပါင္း အုပ္ေရ(၂ဝ)၊ စာမ်က္ႏွာ (၈ဝ၈၀)ရိွ ပါဠိေတာ္ႀကီးမ်ားကို အာဂံုျပန္ဆို ေအာင္ျမင္ပါက 'တိပိဋကဓရ'ဘြဲ႕ကို ရရိွ၍ ၄င္းပါဠိေတာ္အသီးသီး၏ အဖြင့္ျဖစ္ေသာ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ မူလဋီကာ၊ အႏုဋီကာ၊ ေယာဇနာ၊ ဂဏၭိစေသာ က်မ္းမ်ားလာ အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ သေဘာေရးေျဖ ေအာင္ျမင္ပါက 'တိပိဋက ေကာဝိဒ'ဘြဲ႕ကို ရရိွပါသည္။
ျပ႒ာန္းက်မ္းစာ
ဝိနည္းငါးက်မ္းပါဠိေတာ္အ႒ကထာဋီကာ
သုတ္သုံးက်မ္းပါဠိေတာ္အဌကထာဋီကာ
အဘိဓမၼာခုနွစ္က်မ္းပါဠိေတာ္အ႒ကထာဋီကာတို႕ျဖစ္သည္
ပါဠိေတာ္စာမ်က္နွာေပါင္းမွာ
၀ိနည္း၅က်မ္း စာမ်က္ႏွာ- ၂၂၆၀
အဘိဓမၼာေရွ ့ပိုင္း ၅က်မ္းစာမ်က္ႏွာ- ၁၄၉၀
အဘိဓမၼာေနာက္ပိုင္း ၂က်မ္းစာမ်က္ႏွာ- ၃၅၅၁
ဒီဃနိကာယ္ သုတ္သံုးက်မ္း စာမ်က္ႏွာ- ၇၇၉
စာမ်က္ႏွာ စုစုေပါင္း- ၈၀၈၀
က်မ္းအမည္.............. က်မ္းေရ.................စာအုပ္ေရ
၀ိနည္း........................ ၅............................၅
ဒီဃနိကာယ္............... ၃.............................၃
မဇိၩမနိကာယ္............... ၃....................... ......၃
သံယုတၱနိကာယ္......... ၅.......................... ..၃
အဂၤုတၱရနိကာယ္........ ၁၁........................... .၃
ခုဒၵကနိကာယ္........... ၁၉.......................... ၁၁
အဘိဓမၼာ................... ၇...................... ....၁၂
စုစုေပါင္း..................၅၃.........................၄၀
ထိုအုပ္ေရ၄၀ထဲမွဝိနည္း၅အုပ္
ဒီဃနိကာယ္၃အုပ္
အဘိဓမၼာ၁၂အုပ္စုစုေပါင္းအုပ္ေရ၂၀သာျပ႒ာန္းထားပါသည္၊၊
အ႒ကထာ
သမႏၱပါသာဒိကာ အ႒ကထာ = ၀ိနည္း ငါးက်မ္းအဖြင့္
သုမဂၤလ၀ိလာသိနီ အ႒ကထာ = ဒီဃနိကာယ္ ပါဠိေတာ္ သံုးက်မ္းအဖြင့္
အဌသာလိနီ အ႒ကထာ = အဘိဓမၼာ ဓမၼသဂၤဏီ ပါဠိေတာ္ အဖြင့္
သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ အ႒ကထာ = အဘိဓမၼာ၀ိဘင္း ပါဠိေတာ္ အဖြင့္
ပဥၥပကာရဏ အ႒ကထာ = က်န္အဘိဓမၼာ ငါးက်မ္း အဖြင့္တို႕ျဖစ္သည္
အ႒ကထာစာမ်က္နွာအေရအတြက္ =ဝိနည္းငါးက်မ္း(၁၄၀၄)
= ဒီဃနိကာယ္သုံးက်မ္း(၉၀၉၂)
=အဘိဓမၼာခုနွစ္က်မ္း(၁၄၆၁)ရွိသည္၊၊
ဋီကာစာမ်က္နွာအေရအတြက္==ဝိနည္းငါးက်မ္းသာရတၳဋီကာ(၁၄၀၄)
==ဝိနည္းငါးက်မ္းဝိမတိဋီကာ(၆၈၄)
==ဝိနည္းငါးက်မ္းဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ((၅၈၅)ျဖစ္သည္
(မွတ္ခ်က္ ေရွးအခါကဋီကာက်မ္းအစုံေမးေသာ္လည္းယခုအခါ၌ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာက်မ္းကို
မေမးေတာ့ပါ ရံခါအမွတ္သုံးမွတ္ဖိုးေလာက္သာဝိနည္းေနာက္ပိုင္းေရးေျဖအတြက္
ေမးေလ့ရွိသည္၊၊)
==ဒီဃနိကာယ္သုံးက်မ္းဋီကာေဟာင္း(၁၀၅၅)
==သီလကၡႏၶဋီကာသစ္. (၉၃၇)
==အဘိဓမၼာခုနွစ္က်မ္းမူလဋီကာ(၆၈၆)
==အဘိဓမၼာခုနွစ္က်မ္းအနုဋီကာ(၇၇၂)ျဖစ္သည္
ထိုဋီကာက်မ္းမ်ားအျပင္ေတာင္ျမိဳ႕ဆရာေတာ္ေရးသား ဘာသာဋီကာမွတ္ခ်က္မ်ားကို
လည္းက်က္ႁကရသည္ ၊၊
ထိုတြင္ (၁) ဝိနယပိဋက၌
(၁) ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၃၈၁)၊
(၂)ပါစိတၱိယပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ(၄၇ဝ)။ အားလံုးေပါင္း (၈၅၁)မ်က္ႏွာကို ျပန္ဆို ေအာင္ျမင္ပါက 'ဥဘေတာဝိဘဂၤဓရ' ဘြဲ႕ရရိွပါသည္။
ဆက္လက္၍ (၃)မဟာဝဂၢပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ(၅၁၁)၊
(၄)စူဠဝဂၢါ ပါဠိေတာ္စာမ်က္ ႏွာ(၅ဝ၈)၊
(၅) ပရိဝါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ(၃၉ဝ)။ အားလံုးေပါင္း (၁၄ဝ၉)မ်က္ႏွာကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ပါက 'ဝိနယဓရ'ဘြဲ႕ကိုရရိွပါသည္။
ယင္းပါဠိေတာ္မ်ား၏ အဖြင့္ျဖစ္ေသာ
(၁)ပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာ၊
(၂)ပါစိတ်ာဒိ အ႒ကထာ၊
(၃)စူဠဝဂၢဒိအ႒ကထာ၊ အားလံုးေပါင္း စာမ်က္ႏွာ(၁၃၆ဝ)။
သာရတၳဋီကာ၊ ဝိမတိဋီကာ၊ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၊ အားလံုးေပါင္း ဋီကာစာမ်က္ႏွာ (၂၇၁၁)၊ လာ သေဘာအဓိပၸာယ္မ်ားႏွင့္ နိႆယ
ဘာသာဋီကာ က်မ္းမ်ားလာ အဓိပၸာယ္မ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔ကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ပါက ဝိနည္းေရွ႕ပိုင္းေရးေျဖ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ 'ဥဘေတာဝိဘဂၤေကာဝိဒ' ဘြဲရရိွပါသည္။
အလံုးစံုေအာင္ျမင္ပါက ဝိနည္းေနာက္ပိုင္းပါ ေရးေျဖ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ 'ဝိနယေကာဝိဒ'ဘြဲ႕ကို ရရိွပါသည္။
(၂) သုတၱႏၲပိဋကတ္၌
ဒီဃနိကာယ္(၃)က်မ္း၊ (၃)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၇၇၉)၊ အာဂံုျပန္ဆို ေအာင္ျမင္ပါက ပိဋကတစ္ပံုေအာင္ 'ဒီဃဘာဏက'ဘြဲ႕ကို ရရိွပါသည္။
ယင္းပါဠိေတာ္၏ အဖြင့္ အ႒ကထာ (၃)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၉၉၂)မ်က္ႏွာ။
ဋီကာ(၅)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၉၂)မ်က္ႏွာလာ အဓိပၸာယ္မ်ားကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ပါက ပိဋကတစ္ပံု ေရးေျဖေအာင္ 'ဒီဃနိကာယေကာဝိဒ'ဘြဲ႕ကို ရရိွပါသည္။
(၃) အဘိဓမၼာပိဋက၌ အဘိဓမၼာေရွ႕ပိုင္း(၅)က်မ္း၊ ပါဠိေတာ္ အုပ္ေရ(၅)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၄၉ဝ)ကို ျပန္ဆိုေအာင္ျမင္ပါက 'မူလအာဘိဓမၼိက'ဘြဲ႕ကိုရရိွပါသည္။
ယင္းပါဠိေတာ္တို႕၏ အဖြင့္ျဖစ္ေသာ အ႒ကထာ(၃)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၄၆၁)မ်က္ႏွာ။
မူလဋီကာအနုဋီကာ (၆)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၅၅၈) မ်က္ႏွာလာ အဓိပၸာယ္မ်ားႏွင့္ ဂ႑ိမဓု ဘာသာဋီကာ က်မ္းမ်ားလာ အဓိပၸာယ္မ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔ကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ပါက 'အဘိဓမၼ ေကာဝိဒ'ဘြဲ႕ကို ရရိွပါသည္။
အဘိဓမၼာေနာက္ပိုင္း(၂)က်မ္း၊ ပါဠိေတာ္ အုပ္ေရ(၈)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၃၅၅၁)ကို ျပန္ဆိုေအာင္ျမင္ပါက 'တိပိဋကဓရ'ဘြဲ႕ကို ရရိွပါသည္။
အလံုးစုံေအာင္ျမင္ပါက“တိပိဋကေကာဝိဒ"ဘြဲ႕ကိုရရွိပါသည္၊၊
တိပိဋက စာေမးပြဲႀကီး၌ အာဂံုျပန္ဆိုပြဲႏွင့္ သေဘာေရးေျဖ စာေမးပြဲ ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရိွရာ
(၁) အာဂံုျပန္ဆိုရာတြင္ နံနက္ပိုင္း(၄)ႀကိမ္၊ ေန႔လယ္ပိုင္း(၅)ႀကိမ္၊ ေပါင္းတစ္ေန႔(၉)ႀကိမ္ ျပန္ဆိုရသည္။
တစ္ႀကိမ္ကို (၂၅)မိနစ္ တိတိျပန္ဆိုရ၍ (၁ဝ)မိနစ္နားၿပီးက ဆက္ျပန္ရသည္။
နံနက္ (၈)နာရီမွ(၁ဝ)နာရီအထိ လည္းေကာင္း ၊ေန႔လယ္(၁)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအထိ လည္းေကာင္း ျပန္ဆိုရသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ(၁ဝဝ)မွ (၁၅ဝ)ခန္႔ ျပန္ဆိုရသည္။ တစ္ရက္လံုး (၅)ႀကိမ္သာ ေထာက္ရသည္။ (၅)ႀကိမ္ထက္ ပိုေထာက္ရပါက က်႐ံႈးပါသည္။ က်မ္းတိုင္းတြင္ အေထာက္အမ လြတ္ကင္းသန္႔ရွင္းစြာ ျပန္ဆိုႏိုင္ပါက 'ဝိသိ႒' ဟူေသာ ဂုဏ္ထူးတပ္၍ ဘြဲ႕တံဆိပ္ လွဴဒါန္းသည္။
(၂) သေဘာေရးေျဖ၌ (၁ဝဝ)မွတ္တန္(၁၂)ပုဒ္ေမး၍ ႏွစ္သက္ရာ (၁ဝ)ပုဒ္ ေျဖဆိုရသည္။ ေျဖဆိုခ်ိန္မွာ ေန႔လယ္ (၁၂)နာရီခြဲမွ ညေန(၄)နာရီ ခြဲအထိ ျဖစ္သည္။ က်မ္းတိုင္းတြင္ (၇၅)မွတ္ရက သာမန္႐ိုး႐ိုးေအာင္၍
(၈၅)မွတ္ အထက္ကိုရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေန႔စဥ္အနည္းဆံုး (၈ဝ)မွတ္ရ၍ ပ်မ္းမွ်ရာခိုင္ႏႈန္း (၉ဝ)ရလွ်င္ျဖစ္ေစ 'မဟာ' ဟူေသာ ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ကိုေပးအပ္ပါသည္၊၊
ပိဋကတ္တစ္ခုပံုကို အာဂံုျပန္ဆိုေအာင္ျမင္က အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္တစ္လက္၊
ႏွစ္ပံု ေအာင္ျမင္ပါက အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္ႏွစ္လက္၊
သံုးပံုလံုး ျပန္ဆိုေအာင္ျမင္ပါက အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္သံုးလက္တံဆိပ္ပါရိွေသာ သာသနာ့ ေအာင္လံေတာ္ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္တို႕ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းခံရသည္။
ပိဋကတ္တစ္ပံုကို သေဘာေရးေျဖ ေအာင္ျမင္က အ႐ိုးဝါကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္ တစ္လက္ပါရွိေသာသာသနာ့ေအာင္လံေတာ္နွင့္ေအာင္လက္မွတ္၊ကုန္းလမ္းအထက္
တန္းအခမဲ့ခရီးသြားလက္မွတ္နွင့္လစဥ္ဆြမ္းဆန္ေတာ္အလႈအျဖစ္(နဝကမၼဝတၳဳ)တို႕
ကိုအစိုးရမွလႈဒါန္းပါသည္၊၊
ႏွစ္ပံုေအာင္ျမင္ပါက အ႐ိုးဝါကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္ႏွစ္လက္ တံဆိပ္ပါရိွေသာ သာသနာ့ေအာင္လံေတာ္ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္၊ ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္း အထက္တန္း အခမဲ့ ခရီးသြားလက္မွတ္ႏွင့္ လစဥ္ဆြမ္းဆန္ေတာ္ အလွဴအျဖစ္ (နဝကမၼဝတၳဳ)တို႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လွဴဒါန္းပါသည္။
သံုးပံုလံုး ေရးေျဖေအာင္ျမင္ပါက အ႐ိုးဝါကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္တံဆိပ္ သံုးလက္ပါရိွေသာ သာသနာ့ေအာင္လံေတာ္ႏွင့္ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ ေအာင္လက္မွတ္၊ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလလမ္း သံုးဌာန အခမဲ့ အထက္တန္း ခရီးသြားလက္မွတ္ႏွင့္ လစဥ္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္တို႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပါသည္။
တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒဘြဲ႕ ရရိွၿပီး အနည္းဆံုး(၅)ႏွစ္ရိွလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ “တိပိဋတိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက "ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါသည္။
ပိဋကတ္သံုးပံုႏႈတ္ငံုျပန္ဆိုပြဲမွာ စာျပန္ ရက္(၁၈)ရက္ရိွ၍ (၃)ရက္ျပန္ဆို၊တစ္ရက္နားစနစ္ျဖင့္ နားရက္(၆)ရက္ထည့္ေပါင္းက စာျပန္ရက္(၂၄)ရက္ရိွသည္။ ယင္းေန႔စဥ္ျပန္ဆိုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို စုေပါင္းစစ္ေဆး၍ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းျပဳရန္ ႏွစ္ရက္ အခ်ိန္ယူရသည္။
ထို႕ေနာက္ သေဘာေရးေျဖစာေမးပြဲ(၅)ရက္ႏွင့္ အေျဖလႊာစစ္ေဆး၊ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျခင္း ႏွစ္ရက္ေပါင္းက စာေမးပြဲက်င္းပသည့္ရက္ (၃၃)ရက္ၾကာျမင့္သည့္အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ ရက္အၾကာဆံုး စာေမးပြဲဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ ျပ႒ာန္းက်မ္းစာမ်ားကို အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ရန္ သေဘာေရးေျဖ ေအာင္ျမင္ရန္မွာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုဇြဲလံု႕လျဖင့္ မရႏိုင္ေပ။ ကံကလည္းတက္၊ ဥာဏ္ကလည္းထက္၊ ဆႏၵႏွင့္ ဝီရိယကလည္းသြက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သမာဓိကလည္း မပ်က္ေသာ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားသာ ျပန္ဆို ေျဖဆိုႏိုင္ေပသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ ပိဋက(၃)ပံု ႏႈတ္ငံု ေဆာင္ေတာ္မူႏိုင္ေသာ တိပိဋကဓရ တိပိဋက ေကာဝိဒသာသနာ့အာဇာနည္ အရွင္ျမတ္မ်ားမွာ
(၁)မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ၊
(၂)ပခုကၠဴတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေနမိႏၵ၊
(၃)ျပည္တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေကာသလႅ၊
(၄)ရန္ကုန္တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ သုမဂၤလာလကၤာရ၊
(၅)ေယာတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသီရိႏၵာဘိဝံသ၊
(၆)ေရစႀကိဳတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝါယာဓိႏၵာဘိဝံသ၊ (၇)ေမာ္ကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲ သီလကၶႏၶာဘိဝံသ၊
(၈) ျမင္းမူတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝံသပါလာလကၤာရ၊
(၉) ျမင္းၿခံတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲမာလာလကၤာရ၊
(၁ဝ) ၿမိဳင္တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသုႏၵရ၊
(၁၁)ရမၼာဝတီတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣႏၵပါလ၊
(၁၂)စစ္ကိုင္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ အရွင္အဘိဇာတာဘိဝံသ
(၁၃)ဘုတလင္တိပိဋကဓရဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣႏၵာစရိယတို႔သာ (၆၆) ႀကိမ္ေျမာက္ စာေမးပြဲအထိတြင္ (၁၃)ပါးသာ ရရိွေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။
အဘိဓမၼာေနာက္ပိုင္းေရးေျဖက်န္ပိဋကသုံးပုံအာဂံုေဆာင္အရွင္ျမတ္(၅)ပါး
တိပိဋကေကာဝိဒဘြဲ႕ဆြတ္ခူးရန္အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္၊၊
ထိုဆရာေတာ္မ်ားမွာ
(၁)မေကြးတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲေကာ႑ည
(၂)ျမင္းမူတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲပညာသိရီလကၤာရ
(၃)ကေမၻာဇတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲဝီရိယာနႏၵ
(၄)မလိႈင္တိပိဋကဓရဆရာေတာ္အရွင္ဝိစိတၱာလကၤာရ
(၅)ယင္းမာပင္တိပိဋကဓရဆရာေတာ္အရွင္ဝါေသ႒ာလကၤာရတို႕ျဖစ္ပါသည္၊၊

Credit to Likeလုပ္ျခင္းျဖင့္အသိယူShareလုပ္ျခင္းျဖင့္ကုသိုလ္ယူပါ

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Be Positive! 
Share on Google Plus

About Myanmar Spirit

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment